Whistleblowing

Vítejte ve vnitřním oznamovacím systému společnosti LARS Chemie, spol. s r.o. , (dále jen „povinný subjekt“), pro oznámení protiprávního jednání (tzv. Whisteblowing) dle zákona č. 171/2023 Sb, zákon o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


Práce nebo jiná obdobná činnost

Prací nebo jinou obdobnou činností se dle zákona rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správa svěřenského fondu,
 7. dobrovolnická činnost,
 8. odborná praxe, stáž, nebo
 9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 10. prací nebo jinou obdobnou činností se dle zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.


Vyloučení oznámení

 1. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.
 2. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení, obsahující vulgární obsah.
 3. Povinný subjekt vylučuje přijímání anonymních oznámení.


Příslušná osoba

Stanovená příslušná osoba povinného subjektu je:

 • Příslušná osoba: Ing. Roman Kotecký
 • Telefon:  541 420 599
 • Mobil: 606 738 786
 • E-mail: r.kotecky@lars.cz
 • Adresa: Radlas 94/5, 602 00 Brno


Kanály k podání oznámení oznamovatelem

 1. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější vyřešení oznámení doporučujeme použít formulář PODAT OZNÁMENÍ přes webovou aplikaci, která umožňuje písemnou komunikaci, ale i nahrání příloh v podobě dokumentů nebo hlasové oznámení. K datům v této aplikaci má přístup pouze příslušná osoba.

  Podat oznámení

 1. Písemnou zásilkou na adresu poštovní či elektronickou příslušné osoby.
 2. Osobní oznámení po předchozí domluvě s příslušnou osobou.
 3. Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti ČR.